SPK Lisans Türleri

Girilen sınav türlerine göre:

 • Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavında başarılı olanlar, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı,

 • Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavının “Takas ve Operasyon İşlemleri” başlıklı bölümünden sınava girerek başarılı olanlar, Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansı,

 • Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavında başarılı olanlar, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı,

 • Türev Araçlar Sınavında başarılı olanlar, Türev Araçlar Lisansı,

 • Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavında başarılı olanlar, “Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı,

 • Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavında başarılı olanlar, Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı,

 • Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavında başarılı olanlar Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı,

 • Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Sınavında başarılı olanlar, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı,

 • Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavında başarılı olanlar, Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı, Alırlar.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansına sahip olanlar, ayrı bir lisans belgesi gerekmeksizin "Takas ve Operasyon Sorumlusu" olarak çalışabilirler.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına sahip olanlar ise ayrı bir lisans belgesi gerekmeksizin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı kapsamına giren alanlarda görev yapabilirler.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansına sahip olanlar Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansına konu alanda, ayrı bir lisans gerekmeksizin faaliyette bulunabilirler.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisanslama Sınav Konuları Nelerdir?

SPK Sınavı Genel Ekonomi.

 • Temel Kavramlar.

 • Arz ve Talep Analizi.

 • Makroekonomik Göstergeler ve Yorumu.

 • Piyasa Türleri, Piyasaların işleyişi Mekanizması ve Etkileşimleri.

 • Kamu Bütçesi ve Bütçe Açıklarının Finansmanı.

 • Para ve Maliye Politikaları.

SPK Sınavı Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar.

 • Sermaye Piyasası Kanunu.

 • Sermaye Piyasası Kurulu Yönetmelikleri.

 • Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ eri.

 • Sermaye Piyasası Kurulu ilke Kararları.

 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Mevzuatı.

 • 32 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında KHK.

 • Kara Paranın Aklanmasına Yönelik Hukuki Düzenlemeler.

 • Bankalar Kanunu’nun Sermaye Piyasası ile İlgili Bölümleri.

 • Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birli i Statüsü.

 • Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği yelerinin Sermaye Piyasası

 • Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları.

 • Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birli i Disiplin Kuralları.

SPK Sınavı Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları.

 • Hisse Senetleri.

 • Tahviller, Değiştirilebilir Tahviller.

 • Varantlar.

 • Hazine Bonoları.

 • Gelir Ortaklı ı Senetleri.

 • Gelire Endeksli Senetler

 • Yatırım Fonu Katılma Belgeleri.

 • Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller.

 • Varlık Finansmanı Fonları, Varlı a Dayalı Menkul Kıymetler.

 • Banka Bonoları- Finansman Bonoları-Altın, Gümüş ve Platin Bonoları.

 • Depo Sertifikaları.

 • Vadeli işlem Sözleşmeleri.

SPK Sınavı Hisse Senedi Piyasaları.

 • Temel Kavramlar.

 • İMKB Hisse Senetleri Piyasasının işleyişi.

 • Kotasyon, Pazar Açılması, Halka Arz ve İMKB’de işlem Görme.

 • Borsa Üyeleri ve Üye Temsilcileri.

 • Hisse Senetleri Piyasasında Pazarlar ve işlem Kuralları.

 • Hisse Senetleri Piyasasında Emir ve işlem Kuralları.

 • Hisse Senetleri Piyasasında Endeksler ve İMKB Hisse Senetleri Piyasası Endeksleri.

 • Sermaye Artırımları ve Temettü demelerinde Baz/Referans Fiyatların Hesaplanması.

 • Kredili Menkul Kıymet işlemleri, Açı a Satış, Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme işlemleri.

 • Hisse Senedi Piyasasında İçerden Öğrenenlerin Ticareti ve Manipülasyon.

SPK Sınavı Tahvil ve Bono Piyasaları.

 • Temel Kavramlar.

 • İMKB Tahvil ve Bono Piyasasının Pazarları ve işleyişi.

 • Faiz Oranlarını Etkileyen Faktörler

 • TCMB-Para

 • Politikası-AP ve Tahvil Piyasaları ile ilişkisi.

 • Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu İhracına ilişkin Mevzuat.

 • Kamu Borçlanma Gere inin Belirlenmesi.

 • Kamu Borçlanma Mekanizması, Borç Yönetimi ve İhale Prosedürü.

 • Kamu Borçlanmasının Mali Piyasalar ve Genel Ekonomi Üzerine Etkileri.

 • Borsa Dışı Tahvil ve Bono Piyasası.

 • İMKB Devlet İç Borçlanma Senetleri Endeksleri.

 • Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasaları ve işleyişi.

SPK Sınavı Diğer Teşkilatlanmış Piyasa ve Borsalar

 • T.C Merkez Bankası Piyasaları.

 • Bankalar Arası Piyasalar.

 • Vadeli işlemler ve Opsiyon Borsası A.İŞ.

 • İstanbul Altın Borsası.

 • Tezgâh Üstü Piyasalar.

SPK Sınavı İlgili Vergi Mevzuatı.

 • Vergi Hukukuna ilişkin Temel Kavram ve Tanımlar.

 • Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirilmesi.

 • Sermaye Piyasası Kurumlarının Vergilendirilmesi.

 • Halka Açık Şirketlerde Vergilendirme Esasları.

 • Sermaye Piyasasını Teşvik Etmeye Yönelik Vergi Tedbirleri.

 • Gelirin Toplanması ve Beyanı.

 • Beyanname Verilmeyen Haller.

 • Vergi Tevkifatı.

 • Verginin ödenmesi.

 • Örtülü Sermaye – Örtülü Kazanç.

 • Damga Vergisi Kanununun Sermaye Piyasası İle İlgili Bölümleri.

 • Harçlar Kanununun Sermaye Piyasası İle İlgili Bölümleri.

 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi.

 • Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi.

 • Veraset ve İntikal Vergisi.

 • Vergi Suçları ve Cezaları.

SPK Sınavı Temel Finans Matematiği, Değerleme Yöntemleri, Muhasebe ve Mali Analiz.

 • Faiz Kavramı ve Paranın Zaman De eri.

 • Endeks Kavramı ve Sermaye Piyasalarında Kullanılan Endeksler.

 • Mali Tabloların Düzenlenmesi.

 • Mali Tablolar ve Analiz Yöntemleri.

 • Şirket Değerleme Yöntemlerine ilişkin Temel Kavramlar.

 • Risk Kavramı ve Türleri.

 • Menkul Kıymet Değerlemesi.

 • Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel İlkeleri.

 • Sermaye Piyasasında Tek Düzen Muhasebe Sistemi ve işleyişi.

 • Aracı Kurumlarda Belge ve Kayıt Düzeni.

 • İç Kontrol Sistemi.

SPK Sınavı Takas ve Operasyon işlemleri.

 • Takas ve Saklama işlemlerini Düzenleyen Mevzuat.

 • Takas bank Para Piyasası.

 • Hisse Senetleri Piyasası Takas ve Saklama işlemleri.

 • Hisse Senetleri Piyasası Temerrüt işlemleri.

 • Hisse Senetleri zerinde Bulunan Haklarla İlgili Yapılan işlemler.

 • Hisse Senetlerinin Kaydileştirilmesi

 • Sabit Getirili Menkul Kıymetler Takas ve Saklama işlemleri.

 • Tahvil ve Bono Piyasası Temerrüt işlemleri.

 • Takas bank Elektronik Transfer Sistemi işlemleri.

 • Yabancı Yatırımcılar ve Saklama.

 • Uluslararası Pazar Depo Sertifikaları Takas işlemleri.

 • Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasası Takas işlemleri.

 • Sermaye Artırımları ve Temettü demelerinde Baz/Referans Fiyatların Hesaplanması

 • Menkul Kıymetlerde Devir, Temlik, Zayi Olma, deme Yasa ı ve Zaman Aşımı.

 • Merkezi Kayıt Kuruluşu Yönetmeliği.

 • Kredili Menkul Kıymet, Açı a Satış ve Ödünç Menkul Kıymet işlemlerinin Takası