30/03/2018
837

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Arşiv Uzmanı Alım İlanı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere ekli listede bölgesi ve ili belirtilen 125 adet Sözleşmeli Arşiv Uzmanı Pozisyonuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28/6/1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak münhal pozisyon sayısının 4 (dört) katına kadar çağrılacak adaylar arasından yazılı sınav sonucu başarı sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI
I) GENEL ŞARTLAR

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak,

 2. Başvuracak adaylar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

 3. 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

 4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

 5. Erkek adayların, askerlikle ilgisi bulunmamak.

II) ÖZEL ŞARTLAR

 1. Yükseköğretim kurumlarının Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerine yer veren en az 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan Osmanlı Paleografyası, Arapça veya Farsça derslerinden herhangi birini gördüğünü gösterir not dökümü istenecektir.)
 2. 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSS-P3 puan türünden 60 (altmış) veya üzeri puan almış olmak.

III) BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE YERİ

 1. Başvurular Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Samsun, Kayseri, Hatay, Gaziantep, Edirne, Van, Elazığ, Eskişehir, Denizli, Kastamonu, Sivas, Şanlıurfa ve Yozgat illerinde bulunan Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinden herhangi birine 06-13 Nisan 2018 tarihleri arasında mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüz internet sayfasından (www.tkgm.gov.tr) temin edilerek doldurulacak olan "Sözleşmeli Personel (4/B) Başvuru Talep Formu" ve bu formda belirtilen belgeler ibraz edilmek suretiyle şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinin adres ve iletişim bilgileri Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) yer almaktadır.

 2. Birden fazla Bölge Müdürlüğüne başvuru yapıldığı takdirde başvuruların tamamı geçersiz sayılacak bu durumdaki aday atanmış olsa dahi ataması iptal edilecektir.

 3. Sınava başvuran adaylar arasında sınav öncesinde ve sınav anında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan adayların bu durumlarını belgeleyen sağlık kurulu raporu, engelli kimlik kartı veya özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı aslını ibraz etmek kaydıyla bir örneğini başvuru evrakları ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir. Adayın engellilik veya özel sağlık sorunlarının önceden bildirilmemesi nedeniyle gerekli tedbirlerin alınamamasından doğan sorumluluk adaya ait olacaktır.

IV) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YAZILI SINAV VE ATAMA

 1. Başvuru bitimi tarihinden itibaren başvuru yapan adaylardan, KPSS-P3 grubu puan sırasına konulmak suretiyle ve münhal pozisyon sayısının 4 (dört) katı aday yazılı sınava çağrılacaktır. (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adayların tamamı yazılı sınava çağırılacaktır.)

 2. Sınav Ücreti 100 TL olup, 09 Mayıs-16 Mayıs 2018 tarihleri arasında aday.ankara.edu.trinternet sayfasındaki Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) Aday Bilgi Sistemi (ABİS) üzerinden sınav kaydı başvurusu yapılmak ve sistem yönergeleri takip edilmek suretiyle online olarak yatırılacaktır.

 3. Sınava giriş belgeleri Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) Aday Bilgi Sistemi (ABİS) internet sayfasından (aday.ankara.edu.tr) 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren alınabilecektir.

 4. Belirtilen tarihler arasında sınav kaydı yaptırmayan, sınav ücretini yatırmayan ve sınava giriş belgesini ibraz etmeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

 5. Yazılı sınav 2 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 10:00 da Ankara'da tek oturumda yapılacaktır.

 6. Adaylar sınava gelirken ASYM tarafından verilen sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden herhangi birini {T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli pasaport, Mavi Kart/Pembe Kart veya Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için)} yanlarında bulunduracaklardır. Sınav giriş belgesi yanında geçerli kimlik belgelerinden herhangi birisi olmayan veya adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş veya resmi kimlik özelliklerinden yoksun kimlik belgesine sahip (soğuk damga olmaması, mühür olmaması vb.) adaylar ve sınav başlama saatini izleyen ilk 15 dakikadan sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır.

 7. Adaylar sınav soru ve/veya sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav soru ve/veya sonuçlarının Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) ilan edildiği tarihi takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Şubesi Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sınav Yönetim Merkezi IBAN: TR250001002533699103995008 numaralı hesaba 20,00 TL (YirmiTürkLirası) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu, itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin ve T.C. Kimlik Numarasının açıkça yazılı olduğu dilekçe ile "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi No:14 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA" adresine elden veya posta yoluyla yazılı olarak yapacaklardır. İtiraz dilekçesinin evrak kayıt tarihi giriş tarihi olarak esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. Kimlik Numarası, imza, adres ve banka dekontu olmayan dilekçeler, postadaki gecikmeler, e-posta veya faks yoluyla iletilen dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

 8. Yazılı sınavdan 60 (altmış) puan alan aday başarılı sayılacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına göre başarı sırası esas alınmak üzere en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle puan sıralamasına göre, ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar asil aday atanmaya hak kazanacaktır. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bununda eşit olması halinde diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Sınavda başarılı olup asil atanacak 125 (yüzyirmibeş) aday sayısı kadar yedek aday belirlenecek ve sınav sonuçlarının kesinleşmesini takip eden bir yıl içerisindeherhangi bir sebeple boşalan pozisyonlara yedek adaylar arasından atama yapılacaktır. Adayların yazılı sınavdan 60 (altmış) puan alması tek başına müktesep hak teşkil etmemektedir.

 9. Atanmaya hak kazananların listesi ile yedek aday listesi Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat veya duyuru yapılmayacaktır.

 10. Atamalar; başarı sıralamasına göre, en yüksek puan almış adaydan başlamak kaydıyla, adayların görev yapmak istedikleri birim tercih ettirilmek suretiyle yapılacaktır.

 11. Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

 12. YAZILI SINAV KONULARI

  1. İlgili Kanun ve Yönetmelikler
   1. 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
   2. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
  2. Matbu ve el yazması Eski Türkçe (Osmanlıca) metin okuma ve çevirisi
   1. Osmanlı Türkçesi
   2. Osmanlıca kelime ve metinleri okuma (Eski Türkçe kelime ve metinlerin okunuşu ve Latin harfleri ile yazılışı, Latin harfleri ile yazılmış kelime metinlerin Eski Türkçe yazılışı)
   3. Osmanlıca yazılmış kelimelerin Türkçe karşılığı
   4. Türkçe yazılmış kelimelerin Osmanlıca karşılığı
   5. Osmanlıca yazılmış metinlerin Türkçeye çevirisi
   6. Türkçe yazılmış metinlerin Osmanlıcaya çevirisi
  3. Arşivcilik
   1. Belge yönetimi
   2. Arşiv yönetimi
   3. Elektronik Belge Yönetim Sistemi
   4. Belgelerin Korunması ve Restorasyonu
   5. Dijital Arşivler

V) GENEL HÜKÜMLER

 1. Atanmaya hak kazananların, tercih işlemlerinin yapılacağı tarih ve yer Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebligat niteliğinde olup, adaylara başkaca bir duyuru veya tebligat yapılmayacaktır.

 2. Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar ile ataması yapılamayan veya iptal edilen adayların yerine yedek adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılacaktır.

 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.

 4. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

VI) TEBLİGAT
Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

VII) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 1. Sözleşmeli Personel (4/B) Başvuru Talep Formu

 2. Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi

 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 4. KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

VIII) İLETİŞİM
Yazışma adresi:
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi No:14 (06100) Bakanlıklar/ANKARA

Telefon: (0312) 5514019-5514716-5514517

Faks: (0312) 4136525

EK-1

ATANACAK SÖZLEŞMELİ ARŞİV UZMANI BOŞ POSİZYONLARIN İL VE BÖLGE BAZINDA DAĞILIMI

BÖLGESİ

İLİ

İLÇESİ

POZİSYON SAYISI

ADANA

ADANA

TÜM İLÇELER

2

ESKİŞEHİR

AFYONKARAHİSAR

TÜM İLÇELER

3

ANKARA

ANKARA

TÜM İLÇELER

2

ANTALYA

ANTALYA

TÜM İLÇELER

8

İZMİR

AYDIN

TÜM İLÇELER

3

BURSA

BALIKESİR

TÜM İLÇELER

3

BURSA

BURSA

TÜM İLÇELER

5

BURSA

ÇANAKKALE

TÜM İLÇELER

5

ANKARA

ÇANKIRI

TÜM İLÇELER

1

YOZGAT

ÇORUM

TÜM İLÇELER

1

DENİZLİ

DENİZLİ

TÜM İLÇELER

4

DİYARBAKIR

DİYARBAKIR

TÜM İLÇELER

2

ANKARA

DÜZCE

TÜM İLÇELER

1

EDİRNE

EDİRNE

TÜM İLÇELER

2

ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR

TÜM İLÇELER

1

GAZİANTEP

GAZİANTEP

TÜM İLÇELER

2

TRABZON

GİRESUN

TÜM İLÇELER

1

HATAY

HATAY

TÜM İLÇELER

1

ERZURUM

IĞDIR

TÜM İLÇELER

1

ANTALYA

ISPARTA

TÜM İLÇELER

1

İSTANBUL

İSTANBUL

TÜM İLÇELER

18

İZMİR

İZMİR

TÜM İLÇELER

6

GAZİANTEP

KAHRAMANMARAŞ

TÜM İLÇELER

1

KONYA

KARAMAN

TÜM İLÇELER

1

KASTAMONU

KASTAMONU

TÜM İLÇELER

1

KAYSERİ

KAYSERİ

TÜM İLÇELER

2

ANKARA

KIRIKKALE

TÜM İLÇELER

1

EDİRNE

KIRKLARELİ

TÜM İLÇELER

3

GAZİANTEP

KİLİS

TÜM İLÇELER

1

İSTANBUL

KOCAELİ

TÜM İLÇELER

3

KONYA

KONYA

TÜM İLÇELER

4

ESKİŞEHİR

KÜTAHYA

TÜM İLÇELER

1

İZMİR

MANİSA

TÜM İLÇELER

3

ŞANLIURFA

MARDİN

TÜM İLÇELER

1

ADANA

MERSİN

TÜM İLÇELER

1

DENİZLİ

MUĞLA

TÜM İLÇELER

2

KAYSERİ

NİĞDE

TÜM İLÇELER

2

SAMSUN

ORDU

TÜM İLÇELER

1

HATAY

OSMANİYE

TÜM İLÇELER

1

İSTANBUL

SAKARYA

TÜM İLÇELER

5

SAMSUN

SİNOP

TÜM İLÇELER

1

SİVAS

SİVAS

TÜM İLÇELER

1

ŞANLIURFA

ŞANLIURFA

TÜM İLÇELER

3

EDİRNE

TEKİRDAĞ

TÜM İLÇELER

8

DENİZLİ

UŞAK

TÜM İLÇELER

1

VAN

VAN

TÜM İLÇELER

1

BURSA

YALOVA

TÜM İLÇELER

1

KASTAMONU

ZONGULDAK

TÜM İLÇELER

2

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) BAŞVURU TALEP FORMU
Ek-2

TAPU VE KADASTRO ................ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Aşağıda belirttiğim unvan için, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 ncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel alımına katılmak istiyorum. Son bir yıl içerisinde herhangi bir, Kamu Kurum ve Kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket ederek herhangi bir Kurumca sözleşmemin feshedilmediğini, sözleşme dönemi içerisinde, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç, sözleşmemi feshetmediğimi, vermiş olduğum bilgi ve belgelerin doğrulunu taahhüt eder, bu bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırılık veya eksiklik bulunduğu takdirde, genel hükümlere göre yasal işlem yapılacağını ve atamamın iptal edileceğini bildiğimi ve bu formu gerçeğe uygun olarak doldurduğumu beyan ve taahhüt ederim.

Gereğini arz ederim....../. .../2018

Adı ve Soyadı -İmza

EKLER:

a) Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi

b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c) KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi

BU BÖLÜM ADAY TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR

ADAY HAKKINDA BİLGİLER

1

T.C. Kimlik No

 

2

Adı ve Soyadı (Kısaltma yapılmadan)

 

3

Doğum Yeri ve Tarihi

İl

İlçe

Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl)

4

Cinsiyeti

Kadın ? Erkek ?

5

Baba Adı

Anne Adı

   

6

İkametgah Adresi (Tebligat Adresi)

     

7

Haberleşme Telefonları:

CEP: DiĞER:

8

Varsa İş Adresi ve Telefonu

     

9

Askerlik Durumu

Yaptı ? Tecilli ? Muaf ?

   

10

Bitirdiği Öğrenim Kurumlan

Üniversite

     

Bölümü/ Programı

     

Bitirdiği Yıl - Diploma Notu

1

   

11

KPSS-P3 Puanı

     

12

Başvuracağı Sözleşmeli Pozisyon Unvanı

? Arşiv Uzmanı

   
                 

BU BÖLÜM KURUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR

Formu İnceleyen ve Başvuruyu Kabul Eden

Adı Soyadı :

Unvanı :

Tarih ve İmza :

AÇIKLAMALAR:

1) Form tükenmez veya mürekkepli kalemle doldurulacak, istenen belgeler forma eklenecek.

2) Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.

3) Birden fazla Bölge Müdürlüğüne başvuran adayların müracaatı geçersiz sayılacaktır.

4) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

5) iş Talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, başvuruları geçersiz sayılarak sözleşmeleri yapılmayacak, sözleşmesi yapılmış olanların sözleşmeleri iptal edilecektir.